Reklamacje i zwroty

Front Size > Reklamacje i zwroty

Pod poniższym linkiem znajduje się zgłoszenie reklamacyjne, które należy wydrukować i prawidłowo uzupełnić. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przedmiotu reklamacji pod adres ul. Wrocławska 34, 40-217 Katowice wraz ze złożonym pisemnie zgłoszeniem reklamacyjnym, a także dokumentem zakupu. 

W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca naprawi wadliwy front bądź dostarczy nowy wolny od wad. Sprzedawcy przysługuje wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji.

Informację pisemną o uznaniu reklamacji lub jej odrzuceniu klient otrzyma najpóźniej do 14 dni od momentu jej zgłoszenia. sprzedawca zobowiązuje się do realizacji reklamacji w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z technologii produktu, nie dłużej jednak niż do 40 dni od dnia dostarczenia przedmiotu reklamacji. W przypadku reklamacji frontów, którego sprzedawca nie posiada już w stałej ofercie, klient zobowiązany jest do wyboru frontu z bieżącej oferty w jednakowej cenie do przedmiotu reklamacji.

 


Regulamin reklamacji i zwrotów

 

Postępowanie reklamacyjne z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 k.c. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi należy kierować na adres poczty elektronicznej office@frontsize.pl.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez konsumenta.

 

Postępowanie reklamacyjne z tytułu gwarancji

1. Sprzedawca udziela gwarancji na zakupione w sklepie fronty, przy zastosowaniu poniższych warunków.

2. Fronty lakierowane wykonywane są z płyty MDF jednostronnie białej o standardowej grubości 18 mm. Płyta MDF malowana jest podkładem kryjącym, a następnie od dwóch do kilku warstw lakieru w zależności od koloru. Odcień wybierany jest z palety kolorów ICA, RAL i NCS. Odcienie z różnych partii produkcji mogą się w stopniu bardzo nieznacznym różnić od siebie, co nie stanowi podstawy do reklamacji. Dopuszczalna tolerancja parametrów produkowanych frontów MDF:

 • szerokość: +/- 1,00 mm
 • wysokość: +/- 1,00 mm
 • grubość: +/- 0,50 mm
 • kąt narożnika: +/- 2 stopnie

Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny wynoszą +/- 2,5mm do wysokości 1000 mm i szerokości 600 mm.

3. Reklamacji podlegają:

 • wady powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania powierzchni pod lakierowanie;
 • wadliwe nałożenie powłoki lakieru na powierzchni, typu zacieki, pęcherze powietrza pod powierzchnią lub odchodzący lakier.

4. Reklamacji nie podlegają:

 • uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania frontów, niezgodnego z ich przeznaczeniem;
 • uszkodzenie mechaniczne frontów typu rysy, obicia elementów, wgniecenia;
 • uszkodzenia, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci, np. rozpęczniona płyta;
 • uszkodzenia powstałe w transporcie nie z winy sprzedawcy, w tym w transporcie firm kurierskich;
 • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego pielęgnowania frontów lub użycia niewłaściwych środków do pielęgnacji;
 • uszkodzenie powstałe na skutek zbyt mocnego czyszczenia (zmatowienie powierzchni, wybłyszczenia lub jej zarysowania);
 • uszkodzenia będące skutkiem przeróbki powierzchni elementów;
 • uszkodzenia powstałe na skutek pracy niesprawnego sprzętu AGD lub jego niewłaściwej instalacji;
 • różnice odcieni z różnych partii produkcyjnych;
 • różnice pomiędzy zakupionym produktem a wzornikiem o ograniczonej powierzchni;
 • tolerancja wymiarów +/- 1 mm na długości i szerokości;
 • wygięcia frontów powyżej gabarytów: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm;
 • odkształcenia elementów wynikających z niewłaściwego sposobu magazynowania;
 • różnice w odcieniu poszczególnych elementów wynikających z eksponowania ich na    bezpośrednie nasłonecznienie;
 • efekty naturalnego starzenia się frontów;
 • uszkodzenie powstałe wskutek niewłaściwego magazynowania, montażu i konserwacji produktu.

5. sprzedawca odpowiada tylko do wartości przedmiotu reklamacji. sprzedawca nie ponosi kosztów związanych w demontażem, obróbką, transportem, montażem i wymianą reklamowanych elementów. sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru podczas transportu reklamowanych frontów do siedziby sprzedawcy.

6. Gwarancja przysługuje przy zachowaniu następujących warunków:

 • składowania i transportowania frontów z zastosowaniem miękkich przekładek (pianka z PCV) oraz zabezpieczeniu powierzchni i naroży tekturą;
 • zabezpieczenia frontów w czasie transportu, składowania i eksploatacji przed wpływem powietrza o wilgotności większej niż 60 %, tarciem itp.;
 • zabezpieczenia frontów przed zamoczeniem, zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi (natychmiastowe usuwanie miejscowego zamoczenia, zabrudzenia tłuszczami, kwasami, octem i innymi substancjami chemicznymi itp.);
 • zabezpieczenia frontów przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wpływem urządzeń grzewczych;
 • poprawnego montażu frontów, zgodnego z przeznaczeniem;
 • czyszczenia i konserwacji frontów wyłącznie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji wyrobów drewnianych lub przy użyciu miękkiej, lekko wilgotnej ścierki.

7. Reklamacji nie podlegają fronty poddane czynnościom technologicznym tj. wierceniu pod uchwyt, zawias itp. za wyjątkiem wad powstałych z przyczyny tkwiącej w wyrobie.

8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przedmiotu reklamacji pod adres ul. Wrocławska 34, 40-217 Katowice wraz ze złożonym pisemnie zgłoszeniem reklamacyjnym, a także przedłożeniu dokumentu zakupu. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca naprawi wadliwy front bądź dostarczy nowy wolny od wad. sprzedawcy przysługuje wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji. Informację pisemną o uznaniu reklamacji lub jej odrzuceniu klient otrzyma najpóźniej do 14 dni od momentu jej zgłoszenia. sprzedawca zobowiązuje się do realizacji reklamacji w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z technologii produktu, nie dłużej jednak niż do 40 dni od dnia dostarczenia przedmiotu reklamacji. W przypadku reklamacji frontów, którego sprzedawca nie posiada już w stałej ofercie, klient zobowiązany jest do wyboru frontu z bieżącej oferty w jednakowej cenie do przedmiotu reklamacji.