Polityka prywatności

Front Size > Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.frontsize.pl


 1. Administrator danych osobowych.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Śpicha, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Front Size Agnieszka Śpicha”, NIP: 6831702363, REGON: 387461876, zwana dalej Administratorem.


 2. Kontakt z administratorem.

  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@frontsize.pl


 3. Sposób pozyskiwania danych osobowych.

  Dane osobowe Administrator otrzymujemy od Państwa w związku z zawieranymi Umowami Sprzedaży, podczas kontaktu z Państwem, w ramach procesu składania reklamacji, w związku z zezwoleniem na przesyłanie newslettera, na potrzeby złożenia Konta w Sklepie internetowym.

  Ponadto Administrator pozyskuje otrzymane od Państwa dane osobowe przy wymianie dokumentów takich jak rachunki czy faktury. Administrator przetwarza także dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym, oglądane produkty, adresy IP, identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie.

  Wszystkie dane osobowe pozyskiwane przez Administratora są przetwarzane w związku z jednym z wskazanych poniżej celów.


 4. Cel przetwarzania danych osobowych.

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora i w celu:

  I. podjęcia na Państwa żądanie czynności zmierzającej do zawarcia umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  II. wykonania zawartej z Państwem umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  III. udzielenie informacji na pytania zawarte w formularzu kontaktowym, a także w procesie obsługi reklamacji (tj. na podstawie art.6 ust. 1 pkt f RODO),

  IV. wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi, gwarancji, odstąpienia lub rozwiązania umowy, archiwizacji dokumentów w szczególności rachunkowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń (windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, polubownych, mediacyjnych oraz egzekucyjnych), tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w celu przekazania informacji o produktach, ofertach, promocjach Administratora, zapisywania danych w plikach cookies (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO),

  V. prowadzenia działalności marketingowej dotyczącej działalności Administratora, za wyraźną zgodą wyrażoną przez Państwa, w szczególności w zakresie przedstawienia oferty, informacji o produktach, promocjach Administratora, przesłania newslettera w formie przez Państwa wybranej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z obowiązku prawnego, jednakże pozostaje niezbędne celem prawidłowej realizacji łączącego Państwa z Administratorem stosunku prawnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości utrzymania wzajemnej komunikacji i niemożnością prawidłowej realizacji transakcji. Powyższe nie dotyczy danych pobieranych w celach marketingowych.


 1. Odbiorca danych osobowych.

  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

  I. podmioty współpracujące z Administratorem,
  II. podmioty świadczące na rzecz Administrator usługi rachunkowe, kadrowo-płacowe, prawne, informatyczne i hostingowe, płatnicze, kredytowe,
  III. podmiotom pośredniczącym w usługach e-commerce,
  IV. dostawcy poczty elektronicznej,
  V. organom administracji publicznej lub innymi podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. Urzędowi Skarbowemu.

  Administrator czuwa i dba o to, aby Państwa dane osobowe powierzać wyłącznie podmiotom zapewniającym należyte standardy ich ochrony, zgodne z wymaganiami RODO. Administrator pozostaje uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji postanowień umowy, wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w związku z realizacją umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem.


 2. Okres przetwarzania danych osobowych.

  Państwa dane osobowe przetwarzane są i przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług na Państwa rzecz lub odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz przez okres co najmniej równy okresom przedawnienia w zakresie wzajemnych roszczeń. W przypadku wystąpienia przez którąkolwiek ze stron drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego lub mediacyjnego okres, przez które dane będą przechowywane wydłuża się do czasu:

  I. prawomocnego zakończenia postępowania sądowego,
  II. uprawomocnienia się wydanego przez Sąd postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem,
  III. zakończenia postępowania egzekucyjnego w przypadku wyegzekwowania całej należności, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania z uwagi na wyegzekwowanie całej należności.

  Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przetwarzane będą przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w związku z prowadzoną korespondencją – Administrator przechowuje Państwa dane nie dłużej niż przez okres trzech lat od ostatniej komunikacji.

  Dane przechowywane za Państwa zgodą w celach marketingowych, Administrator przechowuje od momentu wyrażenia przez Państwa zgody do momentu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż wymaga tego cel w jakim dane osobowe zostały pozyskane.

  Dane osobowe klientów niezalogowanych, przechowywane są do czasu ich usunięcia przez Państwa lub okres ich zapisania na urządzeniach pliku cookies.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.

  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z możliwością korzystania przez Administratora z narzędzi wspierającego jego działalność udostępnionych m.in. firmę Google Inc. Administrator zastosuje odpowiednie środki prawne, aby zabezpieczyć Państwa dane, np. poprzez standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską lub współpracę z podmiotami zapewniającymi wysoki standard ochrony danych osobowych w ramach programu Privacy Shield.


 2. Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  Przysługują Państwu prawo do:

  I. dostępu do treści swoich danych;
  II. sprostowania danych;
  III. usunięcia danych;
  IV. ograniczenia przetwarzania danych;
  V. przenoszenia danych;
  VI. wniesienia sprzeciw;
  VII. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W odniesieniu do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej na adres mailowy: office@frontsize.pl

 1. Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  Administrator posługuje się plikami „cookies”, które zapisywane są na Państwa urządzeniu. Pliki „cookies” są łączone z przeglądarką Państwa urządzenia oraz adresem IP. Pliki „cookies” dostarczają Administratorowi informacji o Państwa aktywności w celach: statystycznych, aktywności Państwa w Sklepie internetowym, korzystaniu przez Państwa z poszczególnych podstron Sklepu internetowego, sporządzenia oferty do Państwa potrzeb, zapamiętywania produktów dodanych przez Państwa do koszyka w celu złożenia zamówienia, zapamiętywania danych wskazanych w zamówieniu, formularzu kontaktowym. Dane osobowe przetwarzane są w trakcie korzystania przez Państwa ze strony Sklepu internetowego.

  Mogą Państwo w każdym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę zgodną z indywidualnymi preferencjami. Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielają dostarczyciele poszczególnych przeglądarek internetowych. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” w Państwa przeglądarce internetowej może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.