Regulamin

Front Size > Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 12.04.2021

 1. Definicje

  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.frontsize.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia. 

  Sprzedawca – Agnieszka Śpicha prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Front Size Agnieszka Śpicha, adres prowadzenia działalności: ul. Zdunów 18h/10, 30-428 Kraków, nr NIP: 6831702363, nr REGON: 387461876. 

  Klient – podmiot, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę ze Sprzedawcą. 

  Konsument-klient, o którym mowa w art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zwanej dalej k.c. tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

  Przedsiębiorca – klient, o którym mowa w art. 431 k.c. tj. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą i zawodową. 

  Konfigurator zamówienia – konfigurator dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia. 

  Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę, mogące być przedmiotem sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 

  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie i stosownych przepisach prawa, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu.

 2. Sklep prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).

 3. Kontakt ze Sprzedawcą dostępny jest za pomocą:  
 • poczty elektronicznej, pod adresem: office@frontsize.pl
 • telefonu, pod numerem: +48 533 676 783

 1. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem www.frontsize.pl a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk. 

 2. Informacje o oferowanych przez Sklep do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www.frontsize.pl. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w sklepie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.

 3. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów i Usług zamówionych przed datą dokonania zmiany.

 4. Sprzedawca ani sklep nie współpracują ani nie są powiązani ze sklepem IKEA oraz pozostałymi podmiotami IKEA, w tym ze spółką IKEA Retail Sp. z o.o.  1. Składanie zamówień
 1. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą konfiguratora zamówienia, w którym klient wybiera określony wzór, kolor oraz wymiar towaru a następnie wskazuje ilość sztuk zamawianego towaru. 

 2. klient składając zamówienie przechodzi przez jego wszystkie etapy, kończy je poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z oświadczeniem klienta, że jest świadomy, iż zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 3. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podanie numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia. sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

 4. Złożenie zamówienia przez Klienta, nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Umowa zostaje zawarta dopiero po uprzedniej weryfikacji złożonego zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności zamówionego towaru oraz poprawności wypełnienia formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 5. W przypadku braku dostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, Sprzedawca skontaktuje się z klientem (za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie) i poinformuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem. Klient zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

 6. Po zweryfikowaniu złożonego zamówienia i ustaleniu, że jego realizacja jest możliwa Sprzedawca przesyła na adres e-mail klienta wskazany w Zamówieniu, dane do przelewu.

 7. Umowę uważa się za zawartą wraz z otrzymaniem przez klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

 8. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty. Termin realizacji zamówienia może się różnić w zależności od przedmiotu Zamówienia, nie dłużej niż 21 dni roboczych.

 9. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, klient nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to umowa jest uważana za niezawartą. 1. Płatność i dostawa towaru
 1. Płatności należy dokonać w postaci przelewu bankowego na rachunek sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o nr 15 1050 1445 1000 0097 3511 8334. 

 2. Za dzień zapłaty uznaję się dzień, w którym środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku Sprzedawcy.

 3. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT.

 4. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy. 

 5. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z użyciem europalet, za wyjątkiem listew i cokołów, które przesyłane są osobno. 

 6. Koszt dostawy wynosi: 
 • dla zamówień o wartości do 2.500,00 zł – 200,00 zł; 
 • dla zamówień o wartości powyżej 2.500,00 zł – 300,00 zł. 
 • nie obejmuje usługi wniesienia. 

 1. Dostawa ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 2. Kupujący, zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości paczki niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń towaru powstałych w czasie dostawy i transportu, powinien zostać sporządzony tzw. protokół szkody. Zarówno Kupujący, jak i doręczający towar powinni podpisać protokół. 

 3. Nieodebranie towaru od kuriera i zwrot przesyłki do Sklepu skutkuje obciążeniem klienta kosztami zwrotu towaru do Sklepu oraz ponownego jej nadania – jeżeli Klient zwróci się o ponowne nadanie przesyłki. 

 4. W sytuacji, gdy towar zostanie wysłany do klienta lub jest gotowy do odbioru, klient uzyska informację o tym fakcie za pomocą poczty e-mail. 1. Montaż 

  Usługa montażu realizowana jest na terenie Krakowa, Bielska-Białej, Katowic, Warszawy i ich okolic. Cena montażu jest równa 30% wartości zamówienia. 


 1. Odstąpienie

  Z uwagi na charakter Towaru, jego personalizację według specyfikacji klienta, zgodnie z art. 38 ust. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  


 1. Postępowanie reklamacyjne z tytułu rękojmi
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towar bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 k.c. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 3. Reklamacje, z tytułu rękojmi należy kierować na adres poczty elektronicznej office@frontsize.pl.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez konsumenta.
  8. Postępowanie reklamacyjne z tytułu gwarancji
 1. Sprzedawca udziela gwarancji na zakupione w sklepie fronty, przy zastosowaniu poniższych warunków. 

 2. Fronty lakierowane wykonywane są z płyty MDF dwustronnie białej o standardowej grubości 18 mm. Płyta MDF malowana jest podkładem kryjącym, a następnie od dwóch do kilku warstw lakieru w zależności od koloru. Odcień wybierany jest z palety kolorów ICA, RAL i NCS. Odcienie z różnych partii produkcji mogą się w stopniu bardzo nieznacznym różnić od siebie, co nie stanowi podstawy do reklamacji. Dopuszczalna tolerancja parametrów produkowanych frontów MDF:
 • szerokość: +/- 1,00 mm
 • wysokość: +/- 1,00 mm
 • grubość: +/- 0,50 mm
 • kąt narożnika: +/- 2 stopnie

  Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny wynoszą +/- 2,5mm do wysokości 1000 mm i szerokości 600 mm.

 1. Reklamacji podlegają: 
 • wady powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania powierzchni pod lakierowanie; 
 • wadliwe nałożenie powłoki lakieru na powierzchni, typu zacieki, pęcherze powietrza pod powierzchnią lub odchodzący lakier. 

 1. Reklamacji nie podlegają: 
 • uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania frontów, niezgodnego z ich przeznaczeniem;
 • uszkodzenie mechaniczne frontów typu rysy, obicia elementów, wgniecenia; 
 • uszkodzenia, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci, np. rozpęczniona płyta;
 • uszkodzenia powstałe w transporcie nie z winy sprzedawcy, w tym w transporcie firm kurierskich;
 • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego pielęgnowania frontów lub użycia niewłaściwych środków do pielęgnacji; 
 • uszkodzenie powstałe na skutek zbyt mocnego czyszczenia (zmatowienie powierzchni, wybłyszczenia lub jej zarysowania);
 • uszkodzenia będące skutkiem przeróbki powierzchni elementów;
 • uszkodzenia powstałe na skutek pracy niesprawnego sprzętu AGD lub jego niewłaściwej instalacji;
 • różnice odcieni z różnych partii produkcyjnych; 
 • różnice pomiędzy zakupionym produktem a wzornikiem o ograniczonej powierzchni;
 • tolerancja wymiarów +/- 1 mm na długości i szerokości;
 • wygięcia frontów powyżej gabarytów: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm; 
 • odkształcenia elementów wynikających z niewłaściwego sposobu magazynowania;
 • różnice w odcieniu poszczególnych elementów wynikających z eksponowania ich na    bezpośrednie nasłonecznienie;
 • efekty naturalnego starzenia się frontów;
 • uszkodzenie powstałe wskutek niewłaściwego magazynowania, montażu i konserwacji produktu. 

 1. sprzedawca odpowiada tylko do wartości przedmiotu reklamacji. sprzedawca nie ponosi kosztów związanych w demontażem, obróbką, transportem, montażem i wymianą reklamowanych elementów. sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru podczas transportu reklamowanych frontów do siedziby sprzedawcy.

 2. Gwarancja przysługuje przy zachowaniu następujących warunków:
 • składowania i transportowania frontów z zastosowaniem miękkich przekładek (pianka z PCV) oraz zabezpieczeniu powierzchni i naroży tekturą;
 • zabezpieczenia frontów w czasie transportu, składowania i eksploatacji przed wpływem powietrza o wilgotności większej niż 60 %, tarciem itp.;
 • zabezpieczenia frontów przed zamoczeniem, zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi (natychmiastowe usuwanie miejscowego zamoczenia, zabrudzenia tłuszczami, kwasami, octem i innymi substancjami chemicznymi itp.);
 • zabezpieczenia frotnów przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wpływem urządzeń grzewczych;
 • poprawnego montażu frontów, zgodnego z przeznaczeniem;
 • czyszczenia i konserwacji frontów wyłącznie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji wyrobów drewnianych lub przy użyciu miękkiej, lekko wilgotnej ścierki.

 1. Reklamacji nie podlejają fronty poddane czynnościom technologicznym tj. wierceniu pod uchwyt, zawias itp. za wyjątkiem wad powstałych z przyczyny tkwiącej w wyrobie.

 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przedmiotu reklamacji pod adres Grajów 115, 32-020 Wieliczka wraz ze złożonym pisemnie zgłoszeniem reklamacyjnym, a także przedłożeniu dokumentu zakupu. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca naprawi wadliwy front bądź dostarczy nowy wolny od wad. sprzedawcy przysługuje wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji. Informację pisemną o uznaniu reklamacji lub jej odrzuceniu klient otrzyma najpóźniej do 14 dni od momentu jej zgłoszenia. sprzedawca zobowiązuje się do realizacji reklamacji w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z technologii produktu, nie dłużej jednak niż do 40 dni od dnia dostarczenia przedmiotu reklamacji. W przypadku reklamacji frontów, którego sprzedawca nie posiada już w stałej ofercie, klient zobowiązany jest do wyboru frontu z bieżącej oferty w jednakowej cenie do przedmiotu reklamacji. 1. Pliki cookies 
 1. Pliki cookie (tzw. “ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Dane z plików cookie same w sobie służą do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc. Pliki cookies stosowane w sklepie są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.

 2. Plikami cookie stosowanymi w sklepie można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Pliki te mogą zostać usunięte za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie “ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez sklep. Stosowanie plików cookies jest bowiem niezbędne do dostarczenia usługi w przyjętym modelu biznesowym. W przypadku sklepów internetowych na takich urządzeniach jak komputer, urządzenia mobilne i inne platformy, akceptacja stosowania plików cookies jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia dostarczenia usługi.

 3. W ramach sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez klienta.

 4. Sesyjne pliki cookie to niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą do zagwarantowania połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony.
 • Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookie związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z usługi sklepu. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji. 1.  Postanowienia końcowe
 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu i ze wskazaniem daty obowiązywania zmian.

 4. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Sprzedawcę jaki Klienta od momentu opublikowania zmian na stronie internetowej Sklepu.

 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 6. Sformułowania i opisy stosowane do określenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Sprzedawcy użyte w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności nazwy i opisy przycisków, piktogramów i ikon mogą zostać zmienione na równoważne. Dokonanie takiej zmiany nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu. 

 7. W celu zawierania i wykonywania umów, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.